Ga naar de inhoud

PRIVACYVERKLARING

Hermans Interbouw hecht veel waarde aan uw privacy en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hermans Interbouw is een eenmanszaak gevestigd aan de Zeppelinstraat 54 te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ???????.

Contactgegevens

De contactgegevens van Hermans Interbouw zijn:

Website www.hermansinterbouw.nl

E-mail info@hermansinterbouw.nl

Telefoon 06 387 35 117

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hermans Interbouw verwerkt persoonsgegevens indien u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Hermans Interbouw zijn diensten en/of werkzaamheden niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Montage adres

– Montage plaats

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Hermans Interbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het aangaan van een overeenkomst
– Het afhandelen van uw bestelling en de betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het beveiligen en optimaliseren van onze website
– Hermans Interbouw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Hermans Interbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij maximaal 7 jaar. Wij zijn verplicht om deze gegevens (in de vorm van een factuur en administratie) te kunnen tonen bij een controle van de belastingdienst.

Hermans Interbouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een e-mailadres dat wij van u kregen om informatie opgestuurd te krijgen zonder dat er binnen een jaar verdere werkzaamheden uit voortvloeien, zullen wij na een jaar verwijderen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens?

Wanneer uw persoonsgegevens door Hermans Interbouw worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel

dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht

rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op verwijdering (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een

verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door wil beperken kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hermans Interbouw neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Gebruik cookies en aanverwante technieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Hermans Interbouw gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hermans Interbouw gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het gebruik van deze cookies heeft Hermans Interbouw geen toestemming van u nodig.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Hermans Interbouw uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar bovenstaande e-mailadres. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Hermans Interbouw uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar bovenstaande e-mailadres. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.